A.SZ.F.

Adatkezelési nyilatkozat

Adatvédelem

Vízi Pálné Polyák Éva e.v., Ny.sz: 51253282 (a továbbiakban: Üzemeltető: Orosháza, Hosszú utca 43.sz. NAIH szám: NAIH-114838/2017, adószám: 68117553-1-24) mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A jelen Szabályzat célja, hogy az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén (továbbiakban: Felhasználó) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).
Üzemeltető tiszteletben tartja a Honlap Felhasználóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.
Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Adatkezelés célja

Az Üzemeltető a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, megrendelt termékek kiszállítása, hírlevél küldése, piackutatás, nyeremény játékok bonyolítása, tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról, különböző akciókról, a vevői reklamációk intézése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Adatkezelés jogalapja

Az Üzemeltető általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelő megnevezése

Név: Vízi Pálné e.v. Ny.sz.:51253282
Székhely:5903. Orosháza, Hosszú utca 43.sz.
Levelezési cím: 5903. Orosháza, Hosszú utca 43.sz.
E-mail cím:gyoparszappan@gmail.com
Telefonszám: +36 30 3283102
Adatkezelési nyilvántartási szám:NAIH-114838/2017.

Adatkezelés időtartama

A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A törlést követően a felhasználói adatok azonnal eltávolításra kerülnek az Üzemeltető rendszerből.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Kezelt adatok köre

Technikai adatok: A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak az Üzemeltető fér hozzá. A fenti információkat az Üzemeltető kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Regisztráció: A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
– név
– saját e-mail cím

Az adatok megadását követően Üzemeltető e-mailben értesíti Felhasználót a regisztráció sikerességéről.
Felhasználó a regisztrációt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

Cookie

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy az Üzemeltető Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, a Felhasználó részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Felhasználó számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.
A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Felhasználó az Üzemeltetőtől nem kap további értesítést.

A Szolgáltató kétféle cookie-t használ:
Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Üzemeltető Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni .
Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Üzemeltető a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével az Üzemeltető adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek az adatok az Üzemeltető részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi vásárlói csoportok speciális igényeit és ezáltal célzott hirdetés küldésére kerülhessen sor, tehát hogy az Üzemeltető a Felhasználók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. Az adatokat a Szolgáltató nem használja arra, hogy a Felhasználót személyesen azonosítsa. Természetesen a Felhasználó adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja Üzemeltető fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.
A cookie-k a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A cookie-k elhelyezésével Üzemeltető célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.

A fenti információkat Üzemeltető kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, célzott hírlevél küldésére valamint statisztikai célokra használja fel.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
– hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
– hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
– hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
A gyoparszappan.hu oldalon használt cookie-k nem okoznak kárt a Felhasználó számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen az Üzemeltető jogosult megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.
Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az Üzemeltető adatfeldolgozót (pl. rendszer üzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Üzemeltető az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozás

Üzemeltető a megrendelések teljesítése, termékek kiszállítása, a Honlap üzemeltetése céljából üzemeltetőt, mint adatfeldolgozót vesz igénybe. A Honlap üzemeltetője a központi szerver üzemeltetését, karbantartását, fejlesztését végzi és a kezelésében lévő szerveren kerülnek elhelyezésre a Felhasználó által megadott személyes adatok.
Az Üzemeltető partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni.

Adatbiztonság

Az Üzemeltető minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által a Honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatáshoz való jog
Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Üzemeltető által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat az Á.SZ.F-ben meghatározott módon.
Üzemeltető a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Üzemeltetőhöz fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Üzemeltető a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Üzemeltető a szükséges időtartamig megőrzi.
Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:Név: Vízi Pálné Polyák Éva
Levelezési cím:5903. Orosháza, Hosszú utca 43.sz.
E-mail:gyoparszappan@gmail.com.

A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy az 2011. évi CXII. törvény 38. § (2) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. www.naih.hu) fordulhat.
Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Üzemeltető jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Üzemeltető ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Hírlevél

Üzemeltető a Honlapon lehetővé teszi Felhasználó számára, hogy a regisztrációtól függetlenül feliratkozzon a hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Üzemeltető a hírlevél igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli.
A Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben Üzemeltető minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Üzemeltető csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

Egyéb rendelkezések

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció, illetve a hírlevélre történő feliratkozás során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Üzemeltető jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

Üzemeltető a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Regisztrált Felhasználó a Honlap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Szolgáltató jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.

Az Üzemeltető fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Üzemeltető a fenti esetekben, illetve az Á.SZ.F be nem tartása esetén jogosult a Felhasználó regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben Üzemeltető a Felhasználót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.

Tárhely szolgáltató adatai:
www.fullhosting.hu
5231 Fegyvernek, Dózsa Gy. út 32
Email: info@fullhosting.hu

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat hatályba lépésének ideje: 2017. február 15.

gyopár szappan

Kérlek, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kívánsz lenni  webboltomnak, figyelmesen olvasd el az Általános Szerződési  Feltételeket és kizárólag abban az esetben vedd igénybe szolgáltatásaimat, amennyiben minden pontjával egyet értesz, és kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeimen rendelkezésedre állok!

A gyopár szappan oldalain történő vásárlás feltételei:

A vásárlás menete:

A gyopár szappan oldalain megvásárolható termékek kozmetikumnak minősülő kézműves szappanok, ezen szappanok egyedi címkézésére, csomagolására nyújtott szolgáltatás.Egyéb lakás dekorációs termékek, tájékoztató jellegű üzleti tanácsadás. A termékek és a szolgáltatások kizárólag az online boltban vásárolhatók meg. A gyopár szappan weboldal magyar nyelvű, számláját magyar nyelven állítja ki.

A gyopár szappan oldalon regisztráció nélkül vásárolhatsz. A kiválasztott terméket a termék képének jobb oldalán lévő “Kosárba” felirattal tudod belehelyezni a kosárba.
A főmenüben és az oldalban elhelyezett  “Kosár” gombra kattintva nézheted meg kosarad tartalmát. Sikeres kosárba helyezés esetén a rendszer ezt mutatja a képernyőn. Ezt követően választhatsz a kívánt termékből a mennyiség jelző segítségével, hogy hány darabot szeretnél vásárolni.  A rendszer a részösszeget feltünteti  a kívánt mennyiség függvényében. Ha szeretnél további termékeket a kosarába helyezni, nyomd meg a “Tovább vásárolok” gombot, illetve ha törölni szeretnél egy terméket a kosarából, a termék melletti  “X” jelre kell kattintani. Ha  úgy döntesz, hogy nem kívánsz további termékeket a kosárba helyezni, abban az esetben kattints a “Tovább” gombra. Ekkor  meg kell adnod a *-gal jelölt mezőben az adataidat, illetve ki kell választanod a szállítási  módot. (Csak egy szállítási mód választható!) Ha valamely adatodat rosszul adtad meg, lehetőséged van a sorba belekattintani és törölni a hibás adatokat, majd rögzíteni az új adatokat.

Ha  különleges kérésed van, ezt megteheted a “Szállításra Vonatkozó Megjegyzés” pont alatt. Ha  le szeretnéd adni a rendelését akkor ezt a “Megrendelés” gomb megnyomásával teheted meg. Ekkor kapsz a rendszertől a megadott email címre egy üzenetet, hogy felvettem a rendelésedet.

Rendelési, teljesítési feltételek:

A www.gyoparszappan.hu internetes boltban történt megrendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy tisztában van a megrendelés menetével, és elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

A megrendelés visszaigazolása:

A megrendeléseket rendszer e-mailben automatikusan visszaigazolja, amely egyben díjbekérő számla is. Ez tartalmazza a megrendelt áru nevét, árát, valamint a csomagolás és szállítás költségét. A végleges számlát a csomagban mellékelten küldöm.
A rendelés szállítását a számla ellenértékének bankszámlámra történő megérkezését követő munkanapon indítom el.  A csomag feladásáról e-mailben értesítést küldök. A rendelés teljesítését igazoló emailt felhő alapú rendszerben tárolom a szavatossági idő lejártáig.

Szállítási határidő: A megrendelt termék feladásával teljesített.
Árak:

A honlapon feltüntetett eladási egységárak forintban értendők és tartalmazzák az általános forgalmi adót. A végleges eladási ár a megrendelés pillanatában a honlapon szereplő eladási ár. A termék(ek) és a szállítási szolgáltatás összesített végleges ára az az ár, amely a megrendelés jóváhagyáskor az összesítő táblázat legalsó összesen sorában („Összesen”), majd a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepel. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes fizetési és szállítási feltételek vonatkoznak.

Fizetés:

A megvásárolt termékeket a vételár előre történő kifizetése esetén van módomban kiszállítani a vevő részére!
A fizetés módja bankszámlámra közvetlen utalással! A Bankszámla számot a díjbekérő emailban küldöm meg.
Utalásnál a közlemény rovatban kérem minden  esetben tüntesd fel  rendelés azonosító számát!

Csomagolás:

Külső csomagolás a megrendelt termék, termékek méretének és biztonságos szállíthatóságának megfelelő legkisebb egyrétegű kartondoboz. Kitöltő anyag: légbuborékos fólia.

Szállítási feltételek:

A gyoparszappan.hu termékeinek házhoz szállítását a DPD  futárszolgálat végzi. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodsz otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetőség) munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terhelem!
Amennyiben nem felel meg a házhoz szállítás a megrendeléseknél lehetőség van Pick-Pack pontra kérni a csomagot.
Tízezer forintot meghaladó vásárlás esetén a szállítás költségeit átvállalom!
Orosházán lehetőség van személyes átvételre, előre egyeztetett időpontban és helyszínen, amely természetesen ingyenes. Ha ezt a szállítási módot választod kérlek, hogy adj meg legalább egy időpontot és helyszínt a megjegyzés rovatban.
Normál belföldi szállítási idő: a vételár megérkezését követő 4-5 munkanap. A termékek rendelkezésre állásáról, a honlapon, a termékinformációs ablakokban találsz tájékoztatást.
A vevő köteles a csomag sértetlenségéről megbizonyosodni. Ezt az átvételi elismervény aláírásával elismeri.
Az esetleges szállítási késedelemért  a gyoparszappan.hu webbolt üzemeltetőjét kártérítési kötelezettség nem terheli.
Minden csomagot biztosítással adok fel. Kérlek, ne vegyél át nyilvánvalóan sérült, hiányos csomagot! A szállítási díjak tartalmazzák a csomagfeladási díjakat is. Külön csomagolási költséget nem számolok fel!

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy a PICK-PACK ponton keresztüli szállítás választása akkor célszerű, ha az adott településen van átvevőhely!

A küldemény átvételére jogosultak:

Bárki átveheti a csomagot helyetted, ha tudja a csomag címkén feltüntetett nevet, vagy rendelési azonosítót, és megbízol az átvevőben. A csomag átadásakor az átvevőnek igazolnia kell magát, és az átvevő neve, valamint az azonosító okmány típusa / száma az átvételi bizonylaton rögzítésre kerül. Pick-Pack pontos átvételnél az üzlet esetenként kérhet írásos meghatalmazást.

Szállítási költség:

A szállítás költségeinél feltüntetett árak bruttó vég felhasználói árak. A kiállított számla áfa visszaigénylésre nem jogosítja fel a vásárlót!  Áraink tartalmazzák a csomagolás és feladás összes költségét.

Számla kiállítása:

Tájékoztatlak, hogy vásárlóink részére a szamlazz.hu oldalán állítom ki a számlákat. A számla magyar nyelvű, másodpéldányát az adózás elévülési határidejének lejártáig tárolom.
A 2007. évi CXXVII törvény 175. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembe vételével tudomásul veszi, hogy az általam kibocsájtott számlákat a csomagban küldöm el.

Számla kifizetése:

A megvásárolni kívánt termék vételárának  kiegyenlítését a visszaigazoló emailban feltüntetett Bankszámlára történő közvetlen utalással, befizetéssel lehet teljesíteni.

Elállási jog:

Ha vásároltál egy  gyopárszappan terméket, és úgy érzed , hogy nem azt kaptad amit reméltél, indoklás nélkül, a használatba vétel előtt 14 napon belül visszaküldheted. Ebben az esetben kérlek küldj az gyoparszappan@gmail.com címre egy értesítő levelet vásárlási szándékod visszavonásáról.  /elállási jog 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet/ és a termék telephelyemre történő visszaérkezésétől számított 14 munkanapon belül visszatérítem a termék árát a kiszállítási költséggel együtt.
A visszaszállítás költségét a megrendelő viseli. Felhívom figyelmedet, hogy a kézműves szappan kozmetikumnak minősül, ezért az  elállási jog csak akkor érvényesíthető, ha az eredeti, sértetlen csomagolásban küldöd vissza a terméket.

Garancia:

Szappanjaimra 100%-os megelégedettségi garanciát vállalok!

Mivel biztos vagyok abban, hogy szappanjaimmal elégedett leszel, ezért minden Gyopár szappanra 100%-os pénz visszafizetési garanciát vállalok.
Ha valamilyen okból mégsem lennél maradéktalanul elégedett a megrendelt szappannal, küld vissza a rendeléstől számított 30 napon belül a termék maradványait (legalább a felét) székhelyemre. Cím: Vízi Pálné 5903. Orosháza Hosszú utca 43. szám.  Add meg a rendelési azonosítót, és azt az e-mail címet, amelyről a rendelést leadtad, illetve a bank számlaszámot, ahova visszautalhatom  a teljes vételárat (a visszaküldés postaköltségét nem).
Pénz visszafizetési garanciát csak azokra a szappanokra vállalok, melyeket közvetlenül a www. gyoparszappan.hu oldalon vásároltál. Amennyiben máshol jutottál a termékhez, úgy a garanciát nem érvényesítheted. Köszönjük a megértésed..

Felelősségvállalás:

A bőrödet Te ismered! A honlapon található információk alapján vásárolt termékek felhasználása a vásárló felelőssége. A nem rendeltetés szerinti felhasználásból eredő kárért, veszteségért felelősséget nem vállalok. A házi szappanok használatánál nagyon fontos, hogy ne álljon a termék vízben, mert akkor „felázik”, megpuhul, elveszti keménységét. Javaslom a lyukas szappantartó használatát, így a víz le tud csöpögni a szappan alól! Amennyiben olyan terméket vásárolsz amelynek összetevőiben van olyan adalékanyag amit még nem használtál, javaslom, hogy először a csuklód belső felén próbáld ki, hogy nem vagy-e rá allergiás!

 

Adatkezelés:

A gyoparszappan.hu oldal a  rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kizárólag  a választott futárszolgálatnak a megrendelés kézbesítéséhez.  A honlap böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a gyoparszappan.hu oldal üzemeltetője kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretnéd engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatod a böngésző beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet  a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a gyoparszappan.hu oldal üzemetetője kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a gyoparszappan.hu oldal üzemeltetője bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Adataid törlését, módosítását bármikor kérheted írásban az gyoparszappan@gmail.com e-mail címen. Adatkezelési irányelveinkről részletesebben a honlap menüjében az A.SZ.F linkre kattintva az Adatkezelés pont alatt tájékozódhatsz.

Panaszkezelés, Jogorvoslat:

Amennyiben bármilyen gondod, kifogásod merül fel termékeimmel, szolgáltatásaimmal kapcsolatosan, kérlek először velem vedd fel a kapcsolatot a gyoparszappan@gmail.com címen, vagy oldal főmenüjében található kapcsolat pont segítségével.
Amennyiben úgy ítéled meg, hogy panaszodat nem megfelelően kezeltem az alábbi jogorvoslati lehetőségeid vannak:

1./ Békés megyei Kormány Hivatal Orosházi Járási Hivatalának  Hatósági és Gyámügyi Osztályához fordulhatsz
Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 3.
Telefonszám: 06 (68) 512-750
E-mail: horvath.eva@bekes.gov.hu
2./ Az Európai Bizottság által életre hívott online vitarendezési platform

 

Általános felhasználási feltételek:

A gyoparszappan.hu weboldalon leadott megrendelés elektronikus úton, magyar nyelven megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ban foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján jön létre. Ennek érdekében az elektronikus úton leadott megrendelések esetén a megrendelő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Elállási szándékát a megrendeléstől számított 14 napon belül e-mailben jelezheti gyaparszappan@gmail.com címen.

A gyopár szappan online boltban  kínált szolgáltatások igénybevételével elfogadod Vízi Pálné EV.. által szabott feltételeket és tudomásul veszed, hogy az így keletkezett jogviszony során a Vízi Pálné EV. ezen feltételek szerint jár el, különös tekintettel a személyes adatok kezelése, a reklámtevékenység (hírlevél) és az elektronikus kereskedelmi tevékenység (webáruház) kapcsán. Kérlek, hogy a félreértések elkerülése érdekében gondosan tájékozódj a feltételekről, és ha nem sikerült valamit világosan megfogalmaznom, kérdezz fenti elérhetőségeimen, illetve a főmenü kapcsolat linkjére kattintva közvetlenül küldhetsz számomra emailt.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló  17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésed rögzítésével elfogadod a gyoparszappan.hu általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Köszönöm figyelmed, és kellemes időtöltést kívánok oldalon!
Vízi Pálné Polyák Éva EV. a gyoparszappan.hu webbolt üzemeltetője

Általános felhasználási feltételek:

A gyoparszappan.hu weboldalon leadott megrendelés elektronikus úton, magyar nyelven megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján jön létre. Ennek érdekében az elektronikus úton leadott megrendelések esetén a megrendelő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Elállási szándékát a megrendeléstől számított 14 napon belül e-mailben jelezheti gyaparszappan@gmail.com címen.

A gyopár szappan online boltban kínált szolgáltatások igénybevételével Ön elfogadja Vízi Pálné EV.. által szabott feltételeket és tudomásul veszi, hogy az így keletkezett jogviszony során a Vizi Pálné EV. ezen feltételek szerint jár el, különös tekintettel a személyes adatok kezelése, a reklámtevékenység (hírlevél) és az elektronikus kereskedelmi tevékenység (webáruház) kapcsán. Kérjük, hogy a félreértések elkerülése érdekében gondosan tájékozódjon a feltételekről, és ha nem sikerült valamit világosan megfogalmaznunk, kérdezzen fenti elérhetőségeinken, illetve a főmenü kapcsolat linkjére kattintva közvetlenül küldhet számunkra emailt.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a gyoparszappan.hu általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Köszönjük figyelmét, és kellemes időtöltést kívánunk oldalainkon!
Vízi Pálné Polyák Éva EV. a gyoparszappan.hu webbolt üzemeltetője

gyopár szappan

Kapcsolat

 

 

 

 

Cégnév:
Vízi Pálné EV.
Székhely: 5903. Orosháza, Hosszú utca 43.sz /nem üzlet!/
Személyes átvétel: Orosháza /pontos cím emailban/
E-mail: gyoparszappan@gmail.com
Telefon: +36 30 3283102
Nyilvántartásba vevő hatóság: Belügyminisztérium Okmányfelügyeleti Főosztály   1094 Budapest, Balázs Béla utca 35
Nyilvántartási szám:  51253282
Adószám:  68117553-124
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-114838/2017.
Engedélyező szakhatóság:  ANTSZ Orosháza cím: 5900.Orosháza Szabadság tér 3.
 Márka név:  Gyopár szappan
 Felelős személy, Kapcsolattartó neve: Vízi Pálné cím: 5903. Orosháza, Hosszú utca 43.sz
 Tárhely szolgáltató adatai:  www.fullhosting.hu
5231 Fegyvernek, Dózsa Gy. út 32
Email: info@fullhosting.hu

Kérlek, ha lehetőséged van e-mailben vedd fel velem a kapcsolatot, sokkal hamarabb tudok válaszolni. Köszönöm!

Innen kényelmesen küldhetsz számomra üzenetet.

gyopár szappan

Felhasználási feltételek

A www.gyoparszappan.hu honlapon található minden tartalom, a Szerzői jogról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján szerzőjogi oltalom alá eső alkotások, amelyekkel kapcsolatos mindennemű jogokkal a honlap üzemeltetője Vízi Pálné egyéni vállalkozó rendelkezik.
A honlap tartalmának bármilyen célú felhasználását, másolását /akár részleteiben is/, terjesztését, átdolgozva történő felhasználását az alábbi feltételek szerint engedélyezi az oldal tulajdonosa:

Annak a magán személynek, cégnek, gazdasági társaságnak vagy bármilyen jogi személyiségnek aki a www.gyoparszappan.hu oldalról bármilyen tartalmi, honlap felépítési adatot, információt felkíván használni bármilyen, akár magán jellegű célra, rendelkeznie kell az oldal tulajdonosának írásos engedélyével.
Annak a felhasználónak, aki írásos engedély nélkül végzi a felhasználást, felhasználási díjat állapít meg az oldal tulajdonosa, amely díj naponként és a felhasznált tartalmi elemként napi bruttó 45.000Ft., amelyről a számlát az oldal tulajdonosa naptári hónaponként utólag állítja ki és küldi meg az engedély nélküli felhasználónak.
Bármilyen jogosulatlan felhasználás esetén a jogtulajdonos Vízi Pálné az összes rendelkezésre álló jogérvényesítési eszközt igénybe veszi.

Az oldalt mindenki csak a saját felelősségére használhatja.

Az oldal tulajdonosa, üzemeltetője nem vállal felelősséget a honlap használatából esetlegesen bekövetkező károkért, elszenvedett veszteségekért, felmerült költségekért, amelyek a honlap használatából, bármilyen jellegű nem megfelelő működéséből, bármilyen jellegű üzemzavarból, az oldal adatainak bárki által illetéktelenül történő megváltoztatásából keletkezik.

gyopár szappan

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Az ön kosara. Kiválasztott tételt eltávolítva. visszavonás
  • Az Ön kosara még üres.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás